THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2019
Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 31/03/2019

I. Chương trình làm việc của UBND huyện ngày 12/3/2019

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý 2 năm 2019; Kết quả thu, chi ngân sách huyện Qúy 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2019.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch sản xuất vụ mùa – vụ Đông năm 2019.

II. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Ngày 19/3/2019

Phòng Lao động, Thương binh&xã hội báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

2. Ngày 27/3/2019

Phòng Nội vụ báo cáo công tác cán bộ khối trường học.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy (trong tháng 3):

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ quý 2 năm 2019; Kết quả thu, chi ngân sách huyện Qúy 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2019.

Căn cứ vào các chương trình trên, các cơ quan được phân công báo cáo chuẩn bị các nội dung, soạn thảo văn bản, trình các hội nghị đúng thời gian quy định. Hàng tuần, UBND  huyện sẽ có văn bản mời họp cụ thể./.

Lịch làm việc tuần