THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 12/2021
Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.2. Dự kiến ngày 13/12/2021

Các đơn vị báo cáo các nội dung chuẩn bị Hội nghị Hành chính giao kế hoạch 2022:

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo các nội dung:

+ Báo cáo dự thảo Quyết định về một số chủ trương, biện pháp chủ trương điều hành kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2022.

+ Dự thảo Quyết định về một số Chủ trương biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022.

1.3. Dự kiến ngày 23/12/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo các nội dung sau:

 + Thực trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện và dự thảo kế hoạch chi tiết về việc giải quyết tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất công ích.

 + Dự thảo Kế hoạch chi tiết công tác quản lý đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đề xuất các phương án.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo dự thảo các nội dung: Quy hoạch, Kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa, Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Quy hoạch vùng Hồng Gia Thanh giai đoạn 2022-2025.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo dự thảo kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất các công trình thuỷ lợi.

          2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế

2.1. Dự kiến ngày 08/12/2021

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung:

+ Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển Vùng Hồng Gia Thanh giai đoạn 2022-2025.

+ Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai

 

2.2. Dự kiến ngày 21/12/2021

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo dự thảo Quy hoạch, Kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo dự thảo kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất các công trình thuỷ lợi.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Dự kiến ngày 16/12/2021

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư  trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

- Đài Truyền thanh báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

- Phòng Y tế báo cáo tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh và công tác thi đua khen thưởng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh năm 2021.

- Phòng Lao động - Thương binh&Xã hội báo cáo kế hoạch xoá nhà tạm năm 2022.

3.2. Dự kiến ngày 23/12/2021

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo kết qủa hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

          - Phòng Y tế báo cáo kết quả thẩm định chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp là F0, F1...theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăndo đại dịch Covid-19.

 

3.3. Căn cứ vào tình hình thực tế,  Các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung được phân công nhiệm vụ.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện  

1. Dự kiến ngày 07/12/2021

- Phòng Tài chính –Kế hoạch báo cáo:

+ Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Tờ trình và dự thảo  Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị Quyết HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo dự thảo kế hoạch cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

2. Dự kiến ngày 09/12/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022, kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai.

- Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo 02 nội dung:

+ Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2021, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022.

+ Báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển Vùng Hồng Gia Thanh giai đoạn 2022-2025.

- Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo kết quả xây dựng và duy trì trường chuẩn quốc gia năm 2021, kế hoạch duy trì trường chuẩn quốc gia năm 2022.

- Phòng Nội vụ báo cáo đánh giá việc thực hiện chính quyền cơ sở năm 2021.

3. Dự kiến ngày 20/12/2021

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo công tác chuẩn bị Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo: dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; chương trình làm việc của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2022.

- Phòng Y tế báo cáo tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh và công tác thi đua khen thưởng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh năm 2021.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 12)

(1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các dự án được Thường trực Huyện uỷ, BTV HU  cho chủ trương đầu tư

(2) Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2021, Kế hoạch  đầu tư công năm 2022.

(3) Báo cáo thu chi ngân sách năm 2021, dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách năm 2022.

(4) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021; kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai

Lịch làm việc tuần