THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 11 năm 2022
Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Ngày 02/11/2022

- Thanh tra huyện Báo cáo:

+ Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022.

+ Báo cáo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.

+ Báo cáo kết quả cuộc Thanh tra đất đai.

1.2. Ngày 04/11/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (theo các kết luận của TT HU, BTV HU, cơ quan có thẩm quyền).

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện.

1.3. Ngày 14/11/2022

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo kết quả thực hiện NQ của BTVHU về  cải tạo, nâng cao, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

- Phòng GD&ĐT báo cáo Thực hiện NQ của BTVHU về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch &Kết quả thực hiện NQ của BTVHU về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

1.4. Ngày 21/11/2022

Phòng NN&PTNT báo cáo:

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xoá diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển cây hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện năm 2023.

- Phối hợp với trạm khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện các mô hình Nông nghiệp, kế hoạch năm 2023.

1.5. Ngày 28/11/2022

- Các Phòng: Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng: quỹ đất công ích, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang,  các công trình thuỷ lợi...báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Ngày 8/11/2022

Phòng NN&PTNT báo cáo:

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xoá diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

- Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển cây hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện năm 2023.

- Phối hợp với trạm khuyến nông báo cáo kết quả thực hiện các mô hình Nông nghiệp, kế hoạch năm 2023.

2.2. Ngày 15/11/2022

- Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Phòng NN&PTNT báo cáo tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2022, tình hình cao điểm sâu bệnh vụ mùa, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm – Xuân năm 2022.

2.3. Ngày 21/11/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo:

+  Kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch giao đất, đấu giá QSDĐ năm 2023

+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

2.4. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chủ trì phối hợp với Tổ công tác báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội

3.1. Ngày 09/11/2022

- Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả công tác tham gia bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn huyện, kiến nghị, đề xuất.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo kết quả thực hiện NQ của BTVHU về  cải tạo, nâng cao, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

- Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch &Kết quả thực hiện NQ của BTVHU về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

3.2. Ngày 16/11/2022

 - Phòng GD&ĐT báo cáo:

+ Thực hiện NQ của BTVHU về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

+ Kết quả xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022; kế hoạch năm 2023.

- Phòng Lao động – Thương binh&Xạ hội báo cáo kết quả xóa nhà tạm cho các đối tượng: hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, người có công,các đối tượng khác trên địa bàn huyện năm 2022, kế hoạch năm 2023

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Ngày 11/11/2022

- Phòng KT&HT báo cáo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030.

- Phòng TN&MT báo cáo danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

- Phòng NN&PTNT báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023

2. Ngày 18/11/2022

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo:

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

+ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2023.

+ Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

3. Ngày 25/11/2022

- Thanh tra huyện báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2022, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo:

+  Kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; Kế hoạch giao đất, đấu giá QSDĐ năm 2023

+ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện:

+ Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022.

+ Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND và UBND huyện đã thống nhất quyết định giữ hai kỳ họp HĐND huyện.

III. Các nội dung trình tại kỳ họp thứ Ba HĐND huyện

(1) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

(2) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023;

(3) Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách năm 2023.

(4) Báo cáo công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

(5) Báo cáo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

(6) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022.

(7) Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường trực HĐND và UBND huyện đã thống nhất quyết định giữ hai kỳ họp HĐND huyện.

(8) Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

(9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

          (10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2023.

(11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

(12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán thu NSNN trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023

          (14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông qua Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030.

          (15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 11)

(1) Tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2022, tình hình cao điểm sâu bệnh vụ mùa, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm – Xuân năm 2022.

(2) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

(2) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023;

(3) Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023.

(4) Báo cáo kết quả xây dựng, duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022; kế hoạch năm 2023.

(5) Báo cáo kết quả công tác tham gia bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn huyện, kiến nghị, đề xuất.

(6) Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xoá diện tích bạch đàn chồi trên địa bàn huyện, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới.

(7) Báo cáo kết quả thực hiện NQ của BTVHU về  cải tạo, nâng cao, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

(8) Báo cáo thực hiện NQ của BTVHU về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

(9) Kết quả thực hiện NQ của BTVHU về nâng cấp hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã huyện Phù Ninh giai đoạn 2022-2023.

(10) Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đã tiến hành trong  năm 2021, chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022

 (11) Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

 (12) Báo cáo kết quả tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (theo các kết luận của TT HU, BTV HU, cơ quan có thẩm quyền).

Lịch làm việc tuần