THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 10 năm 2022
Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 31/10/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Ngày 10/10/2022

- Phòng VH&TT chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản.

- TTVHTTDL &TT huyện báo cáo kết quả giai đoạn 1 và công tác chuẩn bị giai đoạn 2 đại hội TDTT tỉnh.

- Tổ công tác báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU " về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

1.2. Ngày 17/10/2022

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (theo các kết luận của TT HU, BTV HU, cơ quan có thẩm quyền).

1.3. Ngày 24/10/2022

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện.

- Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện.

1.4. Ngày 28/10/2022

- Các Phòng: Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo tình trạng quản lý sử dụng: quỹ đất công ích, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang,  các công trình thuỷ lợi...báo cáo hiện trạng sử dụng, đề xuất phương án xử lý.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2.1. Ngày 11/10/2022

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tiến độ giải quyết nội dung kiến nghị của TAND huyện Phù Ninh tại bản án số 56/2019/HSST ngày 11/11/2019 (xã Liên Hoa).

- Phòng TN&MT báo cáo kết quả tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (theo các kết luận của TT HU, BTV HU, cơ quan có thẩm quyền).

2.2. Ngày 18/10/2022

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng báo cáo:

+ Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án theo các Kết luận của BTV HU đã cho chủ trương (từ tháng 1/2022 đến nay).

- Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện.

2.3. Căn cứ tình hình thực tế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chủ trì phối hợp với Tổ công tác báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá - Xã hội

3.1. Ngày 12/10/2022

Phòng GD&ĐT báo cáo tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022, 2023 và tình hình hoạt động của 02 trường mới sáp nhập (Mầm non TTPC và THCS Bình Phú).

3.2. Ngày 21/10/2022

Phòng GD&ĐT báo cáo công tác quản lý thu, chi năm học 2021 – 2022 và triển khai thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2022 – 2023.

3.3. Ngày 26/10/2022

Các phòng, ban có liên quan báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 02 xã: Tiên Phú, Trung Giáp và huyện nông thôn mới.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Ngày 04/10/2022

Phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới.

2. Ngày 19/10/2022

- Phòng TN&MT báo cáo danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

- Thanh tra huyện Báo cáo:

+ Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2022.

+ Báo cáo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.

3. Ngày 31/10/2022

Phòng KT&HT báo cáo Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 10)

(1) Báo cáo kết quả tồn tại đất đai trên địa bàn huyện (theo các kết luận của TT HU, BTV HU, cơ quan có thẩm quyền).

(2) Báo cáo danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

Lịch làm việc tuần