THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 10/2021
Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHÙ NINH

Số: /TB-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Ninh, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 10/2021

                 

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chương trình làm việc của Chủ tịch UBND huyện

1.1. Ngày 08/10/2021

          - Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 04/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

          - Tổ tư vấn xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển cây Hồng không hạt Gia Thanh, giai đoạn 2021-2025 báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Ngày 13/10/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo các nội dung sau:

 + Thực trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện và dự thảo kế hoạch chi tiết về việc giải quyết tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất công ích.

 + Dự thảo Kế hoạch chi tiết công tác quản lý đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đề xuất các phương án.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo dự thảo Quy hoạch, Kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa theo đúng quy định.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo dự thảo kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất các công trình thuỷ lợi.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh Tế.

2.1. Ngày 07/10/2021

Phòng NN&PTNT báo cáo 02 nội dung:

- Dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ tư vấn xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển cây Hồng không hạt Gia Thanh, giai đoạn 2021-2025.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 04/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

2.2. Ngày 12/10/2021   

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo các nội dung sau:

 + Thực trạng quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện và dự thảo kế hoạch chi tiết về việc giải quyết tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất công ích.

 + Dự thảo Kế hoạch chi tiết công tác quản lý đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đề xuất các phương án.

- Phòng Kinh tế&Hạ tầng  báo cáo dự thảo Quy hoạch, Kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất nghĩa trang, nghĩa địa theo đúng quy định.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo:

+ Dự thảo kế hoạch chi tiết về việc quản lý đất các công trình thuỷ lợi.

+ Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển cây hồng không hạt Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025.

2.3. Ngày 18/10/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo các nội dung:

 + Kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn huyện hiện nay (theo các kết luận của TT HU, BTV HU và các cơ quan có thẩm quyền)

          + Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

- Phòng KT&HT báo cáo tiến độ thực hiện quản lý hoạt động các chợ trên địa bàn theo Kế Hoạch số 118/KH-UBND ngày 19/8/2021.

2.4. Ngày 25/10/2021

Phòng NN&PTNT báo cáo tiến độ các nội dung sau:

- Việc triển khai lập quy hoạch vùng huyện, việc chuẩn bị hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 02 xã Trạm Thản, Bảo Thanh, việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới tại xã An Đạo.

- Dự thảo kế hoạch xoá bỏ bạch đàn chồi đến năm 2023.

- Công tác bàn giao các công trình thuỷ lợi; công tác nghiệm thu công việc tưới tiêu vụ mùa, vụ đông năm 2021.

3. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn hoá – Xã hội

3.1. Ngày 12/10/2021

- Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội báo cáo dự thảo Kế hoạch của Huyện uỷ  về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021, chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh uỷ Phú Thọ  về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo dự thảo Kế hoạch của Huyện uỷ  về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021, chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh uỷ Phú Thọ về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

- Phòng Y tế báo cáo dự thảo Kế hoạch của Huyện uỷ về việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 06/7/2021, chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh uỷ Phú Thọ về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

3.2. Ngày 15/10/2021

Phòng TN&MT báo cáo tiến độ thực hiện dự án Xuất tuyến 35kV lộ 374 trạm 110kV Phù Ninh kết nối mạch vòng cấp điện với lộ 374 trạm 110kV Phú Thọ, đoạn qua thị trấn Phong Châu

3.3. Căn cứ vào tình hình thực tế,  Các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các nội dung được phân công nhiệm vụ.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện

1. Ngày 14/10/2021

 - Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo Dự thảo Đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư  trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

- Đài Truyền thanh báo cáo  dự thảo đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển cây hồng không hạt Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025.

3. Ngày 20/10/2021

- Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

 - Thanh tra huyện báo cáo các nội dung:

+ Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021

+ Báo cáo công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021

IV. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 10)

          (1) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 04/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tiếp tục dồn đổi, tích tụ và tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới.

(2) Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển cây hồng không hạt Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025.

(3) Dự thảo Đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư  trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024.

(4) Dự thảo đề án nâng cấp hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở giai đoạn 2022-2023.

(5) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh – quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022.

Chi tiết văn bản signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_10.2021.pdf

Lịch làm việc tuần