THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 02/2022
Từ ngày 01/02/2022 đến ngày 28/02/2022

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:

1. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Văn xã

1.1. Dự kiến ngày 15/02/2022

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2022.

- Các đơn vị: Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Lao động –Thương binh&Xã hội, Hội chữ thập đỏ, Hội khuyến học báo cáo kết quả vận động, sử dụng các loại quỹ: phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, khuyến học năm 2021; kế hoạch triển khai năm 2022.

1.2. Dự kiến ngày 25/02/2022

Phòng Giáo dục&Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, Tài chính –Kế hoạch, Tài nguyên&Môi trường báo cáo phương án sáp nhập trường Mầm non Liên cơ Phong Châu.

2. Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối Kinh tế

2. Dự kiến ngày 16/02/2022

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị- xã hội huyện về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo:

+ Kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện NQ 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025.

+ Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.

2.2. Dự kiến ngày 23/02/2022

Phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện (dự kiến ngày 18/02/2022)

- Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị- xã hội huyện về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

- Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.

- Phòng Văn hoá&Thông tin báo cáo Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2022.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy (trong tháng 02)

(1) Kế hoạch tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương –Lễ hội Đền Hùng năm 2022.

 (2) Báo cáo kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện NQ 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025

(3) Kế hoạch vận động, ủng hộ, sử dụng một số loại quỹ năm 2022.

signed-signed-tb_chuong_trinh_cong_tac_thang_2. 2022.pdf

Lịch làm việc tuần