THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 02/2019
Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019

THÔNG BÁO

Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 02/2019

                                

I. Các chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch:

1. Ngày 15/02/2019

(1) Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo 02 nội dung: Báo cáo công tác cán bộ quý I/2019; Báo cáo công tác quy hoạch  (điều chỉnh) cán bộ lãnh đạo quản lý trường học của các cấp học thuộc huyện quản lý năm 2019.

(2) Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 68-KL/HU  ngày 26/01/2018 của BanThường Vụ  Huyện ủy về “Thực hiện thí điểm cơ chế xã hội hóa đầu tư xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư nông thôn mới”.

(3) Phòng Văn hóa&Thông tin báo cáo kế hoạch tham gia Lễ hội đường phố ngày khai hội giỗ Tổ Hùng Vương, Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương 2019 và Lễ dâng hương của huyện Phù Ninh trong dịp giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019.

(4) Ban chỉ huy quân sự báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019

2. Ngày 19/02/2019: Dự phòng

II. Chương trình làm việc của UBND huyện ngày 26/02/2019

Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên&Môi trường báo cáo kết quả giải quyết các tồn tại về đất đai, các đơn thư tồn đọng, kéo dài.

III. Các nội dung trình Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy (trong tháng 02):

(1) Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 68-KL/HU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Thực hiện thí điểm cơ chế xã hội hóa đầu tư xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư nông thôn mới”.

(2) Báo cáo kế hoạch tham gia Lễ hội đường phố ngày khai hội giỗ Tổ Hùng Vương, Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương 2019 và Lễ dâng hương của huyện Phù Ninh trong dịp giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019.

(3) Báo cáo quy hoạch  (điều chỉnh) cán bộ lãnh đạo quản lý trường học của các cấp học thuộc huyện quản lý năm 2019.

Căn cứ vào các chương trình trên, các cơ quan được phân công báo cáo chuẩn bị các nội dung, soạn thảo văn bản, trình các hội nghị đúng thời gian quy định. Hàng tuần, UBND  huyện sẽ có văn bản mời họp cụ thể./.

Lịch làm việc tuần