Thông báo Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và UBND tỉnh; các chương trình chuẩn bị trình Tỉnh uỷ tháng 8/2019
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/08/2019

Lịch làm việc tuần