chương trình làm việc của UBND huyện và CT, các PCT UBND huyện năm 2020
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Lịch làm việc tuần