Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 10/2019
Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019

Lịch làm việc tuần