Hội đồng nhân dân

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

2

Ngô Quang Chính

Phó Chủ Tịch HĐND Huyện

02103829213

0912024837

3

Nguyễn Ngọc Bích

Trưởng Ban Pháp Chế
HĐND Huyện

02103762494

0912332671

4

Nguyễn Thị Kim Thanh

Trưởng Ban Kinh Tế -

Xã Hội HĐND Huyện

02103829948

0987565249

5

Hoàng Thị Kim Anh

Phó Trưởng Ban Pháp Chế
HĐND Huyện

0989198656

6

Phạm Văn Hậu

Phó Trưởng Ban Kinh Tế - Xã Hội HĐND Huyện

0917395389