Chỉ thị về Bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Để bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo vệ an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và lành mạnh. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16-8-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về “Tổ chức và hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh".

cghi tiết văn bản signed-signed-chi thi nam 2022.pdf