Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam

3373 lượt xem
28/01/2019
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam