Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam

2304 lượt xem
Ngày đăng: 28/01/2019
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam