Thời gian nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế

Xin hỏi quý cơ quan vấn đề sau: Hiện tôi đang muốn chuyển quyền sử dụng đất thừa kế. Tôi đã làm tất cả các văn bản do địa chính xã và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cấp huyện hướng dẫn. Hồ sơ tôi đã gửi ở Bộ phận một cửa và có giấy tiếp nhận hồ sơ. Vậy, sau bao nhiêu ngày thì tôi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Câu hỏi của ông(bà) Đỗ Viết Kết hỏi về Thời gian nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thừa kế như sau: 

 Theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 0l/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai và Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vục về đấtt đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, thời gian thực hiện thủ tục “Đăng ký biến động quyền sử dingj đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận” là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đuợc hồ sơ hợp lệ (thời gìan này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gìan thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian đối vởi truờng hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định). 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.