Quy định miễn giảm tiền sử dụng đất

Tôi xin hỏi: Việc xác định "Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo" căn cứ vào văn bản nào? Văn bản nào quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số?

Câu hỏi của ông(bà) Lý Văn Kha hỏi về Quy định miễn giảm tiền sử dụng đất như sau: 

 - Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo căn cứ vào Quyết định số 582/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Việc miễn tiền sử dụng đất đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được quy đinh tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Việc giảm tiền sử dụng đất đối vởi hộ nghèo, họ đồng bào dân tộc thiểu số được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.