THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 6/2019
  • Cập nhật: 03/06/2019
  • Lượt xem: 8799 lượt xem

Ngày 31/05/2019 , UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số: 78/TB-UBND về Chương trình làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tháng 6 năm 2019

1. Ngày 7/6/2019

Các phòng Tài chính - Kế hoạch, Tài Nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng báo cáo theo các nội dung được giao tại văn bản số 384/UBND-VP ngày 17/4/2019 của UBND huyện Phù Ninh.

2. Ngày 19/6/2019 (dự phòng)

3. Ngày 25/6/2019

Phòng Lao động, thương binh&xã hội báo cáo kế hoạch thăm hỏi, tặng qùa cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm  ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

II. Chương trình làm việc của UBND huyện ngày 12/6/2019

Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019.

Phòng Giáo dục&Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia.

III. Các nội dung trình HĐND huyện (trong tháng 7)

(1) Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019;

(2) Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Bảy và kết quả thực hiện kết luận sau phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XXII;

(3) Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

(4) Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

(5) Báo cáo về công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019;

(6) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

(7) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019;

(8) Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2018;

(9) Báo cáo điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của HĐND huyện.

          (10) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về công tác dân số và phát triển huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020;

          (11) Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 về công tác giảm nghèo bền vững huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020.