KẾ HOẠCH Giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, huyện Phù Ninh.
  • Cập nhật: 08/03/2021
  • Lượt xem: 1072 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 08/03/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 34/KH-UBND kế hoạch Giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, huyện Phù Ninh.

KẾ HOẠCH

Giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021, huyện Phù Ninh.

 


I. KẾT QUẢ GIAO ĐẤT, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2020:

1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất:

- Năm 2020 đã tiến hành đấu giá được tổng số 83 ô đất, diện tích đất ở là 17.130 m2 gồm:

+ Vị trí Núi Làng (thị trấn Phong Châu) 45 ô, diện tích 9.151 m2;

+ Vị trí Đồng Giàn, Ao Sen (xã Hạ Giáp) 15 ô, diện tích 3.278 m2;

+ Vị trí Khuân Nguyễn (xã Tiên Phú) 10 ô, diện tích 1.789 m2;

+ Vị trí Bắp Bò (xã Phú Lộc) 13 ô, diện tích 2.912 m2.

Tổng thu nộp ngân sách là 37.151 triệu đồng.

2. Kết quả giao đất:

Trong năm 2020 đã thực hiện giao đất giải quyết tồn tại theo các kết luận của Huyện uỷ và giao đất tái định cư trên địa bàn 11 xã, với tổng số ô đất đã giao là 64 ô, gồm:

- Giao đất tái định cư:

+ Xã Bảo Thanh: Gò Son 08 ô, diện tích 2.400 m2.

+ Xã Phú Nham: Lũng Chuối 04 ô, diện tích 1.200 m2.

- Giao đất ở giải quyết tồn tại:

+ Xã Hạ Giáp: Đồng Bụt 14 ô, Gò Sặt 03, diện tích 3.400 m2.

+ Xã Tiên Phú: vị trí Ba Chênh 02 ô, diện tích 400 m2.

+ Xã Phú Nham: vị trí Khau La 03 ô, Đồi Mên 01 ô, diện tích 846 m2.

+ Xã Bảo Thanh: vị trí Cổng Văng 03 ô, diện tích 600 m2.

+ Thị trấn Phong Châu (cấp đổi): 01 ô, diện tích 223 m2.

+ Xã Phù Ninh: Gò Đá 01 ô, diện tích 200 m2.

+ Xã Lệ Mỹ: Vị trí Rừng Cố 01 ô, Đồng Nếp Ngoài 02 ô, diện tích 812 m2.

+ Xã Phú Mỹ: Cây Nhãn 05 ô, Chằm Mả 05 ô, Cầu Múc 07 ô, Múc Dóc 09 ô, diện tích 4.950,0 m2.

+ Xã Tiên Du: Sân vận Động 01 ô, diện tích 140 m2.

+ Xã Trị Quận: Mả Nam 01 ô, diện tích 285 m2.

+ Xã An Đạo: Mả Vua 09 ô, diện tích 1.726 m2.

Tổng thu ngân sách là 5.182 triệu đồng (trong đó có các vị trí cấp đổi, không thu tiền sử dụng đất và giao từ năm trước năm nay nộp).

3. Đánh giá chung:

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng thu nộp ngân sách tiền sử dụng đất là 42.333 triệu (đạt 141,1% kế hoạch).

* Khó khăn, vướng mắc:

- Trong công tác giải phóng mặt bằng:

+ Hồ sơ địa chính và thực địa còn chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc đối soát hồ sơ địa chính.

+ Một số hộ dân cho rằng giá bồi thường thấp nên chưa đồng thuận.

+ Khi đăng ký danh mục dự án trình hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND các xã, thị trấn không rà soát kỹ về các loại đất cần thu hồi do đó khi thu hồi đất gặp khó khăn do loại đất không đúng như Nghị quyết và kế hoạch được duyệt dẫn đến phải đợi điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết, kế hoạch sử dụng đất.

+ Một số vị trí khi lập quy hoạch không chính xác về chỉ giới như Cầu Đen, Đồng Đình xã Trung Giáp dẫn đến vướng mắc khi thu hồi (quy hoạch vào nhà ở đã được giao đất).

- Chuyển mục đích sử dụng đất: Theo Luật đất đai năm 2013 và các Luật có liên quan việc chuyển mục đích sử dụng chỉ được thực hiện sau khi đã nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa, trồng rừng thay thế (nếu thu hồi đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng rừng) do vậy làm thời gian thực hiện dự án kéo dài.

- Một số xã còn chưa chủ động, chủ quan trong việc thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất nên cuối năm không thực hiện kịp các thủ tục để giao đất.

- Do dịch bệnh Covid, kinh tế bị suy giảm, việc tổ chức các hội nghị bị ảnh hưởng.

II. KẾ HOẠCH GIAO ĐẤT, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021.

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích:

Nhằm sử dụng nguồn tài nguyên đất đai chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

1.2. Yêu cầu:

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai. Công khai các vị trí quy hoạch được phê duyệt đến nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành và nhân dân.

2. Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021:

Năm 2021, huyện Phù Ninh được đăng ký UBND tỉnh thu ngân sách từ nguồn giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất là 30 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đăng ký với UBND tỉnh, UBND huyện xác định các vị trí cụ thể có lợi thế, có đầy đủ các căn cứ pháp lý (quy hoạch chi tiết, chủ trương đầu tư dự án, Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch sử dụng đất), để tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất là: Hồ Núi Ái (xã Phù Ninh), Bờ Me (TT. Phong Châu), sân vận động (Tiên Du).v.v… Bên cạnh đó các vị trí khác (đã có trong kế hoạch sử dụng đất) UBND các xã tiếp tục thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể:

2.1. Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất:

2.1.1. Quý I:

2.1.1.1. Xã Tiên Du: Sân vận động (03 ô) đất ở với diện tích đất ở là 504 m2.

Hiện nay đã được UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng. Không có vướng mắc về mặt bằng, không phải làm hạ tầng.

2.1.1.2. Thị trấn Phong Châu: Núi Làng (03 ô), diện tích 600 m2.

Hiện tại chỉ còn 03 ô chưa đấu, đã tổ chức đấu giá 1 lần nhưng không có người đấu (còn 07 ô dự phòng để cấp đổi cho các hộ vướng mắc).

2.1.1.3. Xã Hạ Giáp: Đồng Giàn (01 ô), diện tích 245,0 m2. Đã tổ chức đấu giá 1 lần.

2.1.1.4. Xã Phú Nham: Cổ Cò (02 ô), diện tích 300,0 m2: hiện nay đã có mặt bằng sạch.

2.1.1.5. Xã Phú Mỹ: vị trí Rừng Phảng (06 ô), diện tích 1.200,0 m2, hiện nay không có vướng mắc về mặt bằng.

2.1.2. Quý II:

2.1.2.1. Thị trấn Phong Châu: Vị trí Bờ Me 3 (39 ô), diện tích 8.000 m2; vị trí khu Núi Voi (08 ô) diện tích 1.398 m2.

- Vị trí Bờ Me 3: Hiện đã chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, đã nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa.

- Vị trí Núi Voi: Hiện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết.

2.1.2.2. Xã Trung Giáp: Vị trí Cầu Đen (45 ô), diện tích 15.984,0 m2.

Hiện UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng, đang hoàn thiện làm hạ tầng.

2.1.2.3. Xã Phú Nham:

- Vị trí Nhon Đẩm (14 ô), diện tích 3260 m2.

Hiện nay đang bị lệch giữa quy hoạch chi tiết và hiện trạng khu đất (do làm đường). UBND xã đang lập hồ sơ điều chỉnh lại quy hoạch.

2.1.2.4. Xã Phù Ninh:

- Vị trí Hồ Núi Ái (26 ô), diện tích 7.889 m2: Hiện đã chi trả 15/19 hộ tiền bồi thường, giải phòng mặt bằng (còn lại 140.796.610 đồng), đang giải quyết những ý kiến còn lại của nhân dân.

- Hốp Khiếm Cạn (02 ô), diện tích 194,0 m2: Hiện không có vướng mắc về mặt bằng (có 01 hộ đang tận dụng để hoa và cây cảnh).

- Hốp Khiếm dưới (01 ô), diện tích 158,0 m2: Hiện không có vướng mắc về mặt bằng.

2.1.2.5. Xã Trị Quận:

- Vị trí Ao Cây Thiều (17 ô), diện tích 4.165,0 m2:

Dự kiến trong tháng 4 hoàn thiện thu hồi, bồi thường, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá trong quý II.

2.1.3. Quý III + IV:

2.1.3.1. Xã Phù Ninh: Vị trí Đồng Luộc (14 ô), diện tích 3.779,4 m2.

Hiện đã kiểm đếm 15/40 hộ, tuy nhiên 20 hộ trước đây đã hiến đất để làm đường giao thông, nay các hộ yêu cầu bồi thường cả phần đã hiến đất (UBND xã không làm thủ tục liên quan hiến đất). UBND huyện đang chỉ đạo HĐBT, UBND xã Phù Ninh tổ chức làm việc để tiếp tục giải phóng mặt bằng.

2.1.3.2. Xã Trạm Thản: vị trí Khu 3 (19 ô), diện tích 3.989 m2.

Hiện đã ban hành Thông báo thu hồi đất, thành lập tổ công tác. Dự kiến trong tháng 3 sẽ tiến hành kiểm đếm, hoàn thành trong tháng 7 năm 2021.

Vướng mắc: có 01 hộ xây dựng nhà trái phép trên hành lang đường giao thông 323E (từ những năm 1994), không có chỗ ở nào khác, chưa được nhà nước giao đất lần nào. UBND huyện đã giao UBND xã rà soát đối tượng, quỹ đất để xem xét giao đất cho hộ dân.

2.1.3.3. Xã Trung Giáp: Vị trí Đồng Đình (32 ô), diện tích 6.578,9 m2.

Hiện đã ban hành Thông báo thu hồi đất, thành lập tổ công tác. Tuy nhiên đang vướng mắc do khi quy hoạch chi tiết đã chồng lấn vào một phần diện tích đất ở của hộ gia đình, phần đường vào vị trí vẽ vào giữa nhà dân đã xây. Hiện nay UBND xã đang cùng đơn vị tư vấn lập hồ sơ, bản vẽ trình UBND huyện điều chỉnh lại quy hoạch.

2.1.3.4. Xã Trị Quận: Các vị trí Đồng Lôi (08 ô), diện tích 1.581,9 m2; Trầm Bùng – Đồng Lôi (12 ô), diện tích 3.506,0 m2; Dộc Sỹ (10 ô), diện tích 3.850,4 m2.

Hiện nay UBND xã đang trích đo, quy chủ sử dụng đất, chưa trình ban hành Thông báo thu hồi đất tại các vị trí trên.

2.1.4. Các vị trí phấn đấu thực hiện:

- Xã Bình Phú: Vị trí Mả Vàng, vị trí Khu Đình (tổng 273 ô, diện tích đất ở 38.770 m2).

- Xã Phú Lộc: Vị trí Nhà Giang, vị trí Khu 4, Khu 9 (tổng 299 ô, diện tích đất ở 60.764 m2)

- Xã Trung Giáp: Vị trí Cầu Đen phần còn lại (tổng 66 ô, diện tích đất ở 13.531 m2).

- Xã Gia Thanh: vị trí Cầu Vàng, Khuân Thiên, Khuân Muốc (tổng 225 ô, diện tích đất ở 37.833 m2).

- Xã Tiên Phú: vị trí khu 10 (tổng 12 ô, diện tích đất ở 1.699 m2)

- Xã Bảo Thanh: vị trí Trại gà khu 1 (tổng 46 ô, diện tích đất ở 17.604 m2)

- Xã Phú Nham: Vị trí Khau La (tổng 19 ô, diện tích 3.953 m2) thuộc tái định cư Tổng công ty Giấy Việt nam, hiện đang đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển sang đấu giá.

Các vị trí này hiện nay đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. UBND xã tiến hành quy chủ, trích đo thửa đất, lập hồ sơ trình thông báo thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng, đầu tư xây dựng hạ tầng, lập phương án để đấu giá.

2.2. Kế hoạch giao đất ở:

2.2.1. Giao đất tái định cư: Tổng số dự kiến là 101 ô, cụ thể:

- Tái định cư Công viên Vĩnh hằng: 20 ô.

- Tái định cư cụm công nghiệp Phú Gia: 17 ô.

- Tái định cư di tích lịch sử xóm Rền: 02 ô.

- Tái định cư đường 323D: 03 ô.

- Giao đất 02 hộ phải di chuyển chỗ ở do ảnh hưởng ô chôn lấp rác thải tại Trạm Thản.

- Dự kiến giao 57 hộ tái định cư dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ (qua xã Tiên Phú, Trạm Thản).

- Tiếp tục rà soát đất các vị trí quy hoạch tái định cư các dự án trên địa bàn: dự án đường Quốc lộ 2, Tổng công ty giấy Việt Nam, đường điện.

2.2.2. Tiếp tục rà soát, giao đất để giải quyết tồn tại theo Kết luận số 147-KL/HU: Giao 49 ô đất (có biểu 02 kèm theo)

2.2.3. Trên địa bàn các xã còn những hộ gia đình chính sách, khó khăn về kinh tế, yêu cầu UBND các xã tổng hợp số hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp chính sách (người có công với cách mạng, hộ nghèo…) có nhu cầu về đất ở, lập quy hoạch giao đất để đảm bảo nhu cầu đất ở cho nhân dân. Xem xét các vị trí đã đã lập quy hoạch nhưng không khả thi, trình UBND huyện huỷ bỏ quy hoạch như vị trí Cổng Khao (xã Phù Ninh), khu Cảu (xã Gia Thanh) .v.v…

3. Dự kiến thu nộp ngân sách: (có biểu 03 chi tiết kèm theo)

4. Đề nghị:

Hiện nay các quy hoạch nông thông mới, quy hoạch xây dựng đã hết hiệu lực, tuy nhiên UBND tỉnh chưa có hướng dẫn thực hiện (cho phép điều chỉnh hay xây dựng mới), do vậy khi thực hiện gặp vướng mắc. Đề nghị Huyện uỷ cho ý kiến chỉ đạo để UBND huyện báo cáo UBND tỉnh cho phép điều chỉnh, bổ sung hoặc tiếp tục thực hiện quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND các xã, thị trấn (chủ đầu tư):

- Chủ trì lập quy hoạch chi tiết trình UBND huyện phê duyệt;

- Trình UBND huyện chủ trương đầu tư hạ tầng;

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hạ tầng (đối với những nơi phải đầu tư hạ tầng). Đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định trình UBND huyện phê duyệt;

- Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt trình UBND huyện thông báo thu hồi đất từng hộ (căn cứ danh mục dự án được HĐND tỉnh thông qua; kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt);

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án;

- Nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa, trồng rừng thay thế (nếu có);

- Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích trình UBND huyện để trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng; Xây dựng phương án đấu giá trình UBND huyện phê duyệt; phối hợp xây dựng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất;

- Hoàn thiện hạ tầng, khu vực đấu giá, khu dân cư trước khi đấu giá, giao đất cho nhân dân;

- Lập phương án xác định nghĩa vụ tài chính, trình phòng Tài chính thẩm tra số kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước chuyển cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng đất (đối với các trường hợp được giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất);

- Lập hồ sơ quyết toán dự án trình phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra, trình UBND huyện phê duyệt quyết toán (chủ đầu tư);

- Phối hợp giao đất thực địa, trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với giao đất), trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất giao.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Trực tiếp chỉ đạo và giám sát Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án;

- Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì hướng dẫn, phối hợp với UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất các dự án;

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân xin giao đất (trường hợp giao đất);

- Chủ trì thẩm định phương án đấu giá, trình UBND huyện phê duyệt;

- Thẩm định hồ sơ các thửa đất đấu giá do Hội đồng xử lý đấu giá bàn giao, trình UBND huyện quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

- Trực tiếp tham gia giám sát phiên đấu giá quyền sử dụng đất, lập hồ sơ thông tin khách hàng trúng đấu giá chuyển Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển cơ quan thuế ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Trình UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất sau khi nhận hồ sơ từ Hội đồng xử lý đấu giá;

- Hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Thực hiện giao đất tại thực địa cho người được giao đất hoặc trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trong trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ được phép giao đất sau khi thống nhất với Thường trực Huyện uỷ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất giao.

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Trực tiếp chỉ đạo tổ công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

- Trực tiếp hoặc phối hợp với chủ đầu tư thực hiện việc giải ngân kinh phí bồi thường cho chủ sử dụng đất bị thu hồi, chủ trì giải quyết trả lời đơn của các hộ bị thu hồi đất…

- Lập báo cáo quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND phê duyệt.

- Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng khi chưa giao đất cho chủ đầu tư.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết các vị trí giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phối hợp với hội đồng bồi thường khi thực hiện công tác kiểm đếm trong quá trình thu hồi đất.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Thẩm định quyết toán kinh phí xây dựng hạ tầng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình UBND huyện phê duyệt;

- Thẩm tra phương án xác định nghĩa vụ tài chính cho các xã, thị trấn số kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước, chuyển cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền cấp quyền sử dụng đất (đối với việc cấp đất);

- Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

- Dự thảo trình Sở Tài chính thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh xin phê duyệt giá khởi điểm;

- Tham gia giám sát phiên đấu giá;

- Phối hợp hướng dẫn người trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng;

- Chỉ đạo hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

6. Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử đụng đất:

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Trực tiếp giám sát phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

- Trực tiếp lựa lựa chọn vị trí đấu giá, chỉ đạo xây dựng phương án đấu giá và giá khởi điểm để đấu giá.

7. Hội đồng xử lý đấu giá quyền sử dụng đất:

- Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá;

- Phối hợp với tổ chức thực hiện cuộc đấu giá lựa chọn thời gian, địa điểm và phương thức mở, lập danh sách người đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;

- Lập hồ sơ thửa đất đấu giá trình phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định để trình UBND huyện quyết định đấu giá;

- Trực tiếp tham gia giám sát phiên đấu giá quyền sử dụng đất;

- Trình phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét kiểm tra hồ sơ, trình UBND huyện công nhận kết quả trúng đấu giá;

- Dự thảo thông báo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất trình UBND huyện ra thông báo;

- Theo dõi và thanh quyết toán kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất giao.

8. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

- Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Chuyển thông tin khách hàng trúng đấu giá cho cơ quan thuế ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Hướng dẫn khách hàng trúng đấu giá cung cấp thông tin theo quy định và thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Hướng dẫn các xã, thị trấn lập phương án xác định nghĩa vụ tài chính trình phòng Tài chính – Kế hoạch, lập phiếu chuyển thông tin cho cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với việc cấp đất);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất giao.

9. Chi cục thuế huyện:

- Phối hợp, xác định vị trí khu vực giao đất để xác định giá thu tiền sử dụng đất;

- Thông báo nghĩa vụ tài chính tới các hộ trúng đấu giá, các hộ giao đất phải thực hiện.

10. Kho bạc nhà nước huyện Phù Ninh:

- Thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân được giao đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hàng quý tổng hợp số tiền thu được từ đấu giá, giao đất chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Ban biên tập