Phù Ninh: Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
  • Cập nhật: 19/06/2019
  • Lượt xem: 25896 lượt xem

(Phù Ninh)- 6 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND huyện, các ngành và các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung chỉ đạo từng bước tháo gỡ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Xác định thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có vai trò quan trọng trong đảm bảo An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ngay từ những tháng đầu năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương duy trì, thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân hàng tháng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định.

Công tác tiếp công dân của huyện đã có nhiều đổi mới. Ban tiếp công dân của huyện tiếp tục hoạt động hiệu quả. Nhằm giải quyết nhanh chóng, triệt để những ý kiến, kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND huyện  đã chỉ đạo trưởng một số phòng, cơ quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tiếp công dân cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 10 và 22 hàng tháng. Từ đó nhiều kiến nghị, đề nghị của công dân được giải đáp kịp thời, tránh tình trạng để công dân phải đi lại nhiều lần, từ đó đã củng cố được lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Đơn sau khi nhận đã được phân loại, xử lý theo quy định, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo kịp thời. Chất lượng giải quyết đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành được nâng lên; việc giải quyết đơn nhìn chung đảm bảo về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thể thức văn bản; các vụ việc phức tạp được các ngành phối hợp giải quyết hoặc trực tiếp lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở. Đặc biệt là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết tận gốc dứt điểm ngay từ cơ sở đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, do đó đã hạn chế được đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp hoặc tái khiếu, tái tố. Thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động, đối thoại đã giúp cho công dân có đơn hiểu biết, nhận thức đầy đủ quy định của pháp luật, qua đó có 06 trường hợp rút đơn như trường hợp của ông Đào Xuân Quý, ông Nguyễn Hữu Xuyền (thị trấn Phong Châu); ông Nguyễn Tiến Khỏa (xã Phù Ninh); ông Nguyễn Trung Sơn, ông Nguyễn Văn Lương, ông Trần Văn Dụ (xã Tiên Du), ông Nguyễn Hữu Trường, (xã Phú Lộc).

UBND huyện thành lập tổ kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư tồn đọng kéo dài trên địa bàn huyện nhằm giúp Chủ tịch UBND huyện kiểm tra, đôn đốc, rà soát nội dung đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đối với những vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, UBND huyện tổ chức hội nghị với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan bàn biện pháp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Đối với những vụ việc mới phát sinh, UBND huyện giao cơ quan chuyên môn trực tiếp hướng dẫn giải quyết ngay từ cơ sở góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cũng như đảm bảo quyền lợi của công dân.


Thanh tra huyện tiến hành rà soát, kiểm tra hồ sơ, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, một số đơn vị cơ sở sự phối kết hợp với các ngành, đoàn thể để cùng đối thoại, giải thích cho công dân chưa được nhiều và chưa có tính thuyết phục cao, nên việc giải thích, hướng dẫn cho công dân còn hạn chế. Vẫn còn trường hợp công dân chưa hiểu biết rõ quy định pháp luật nên ảnh hưởng đến quá trình giải quyết cũng như hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số lĩnh vực khác có liên quan.

Để khắc phục những tồn tại và hạn chế trên, trong thời gian tới,  UBND huyện sẽ thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với với việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước về một số lĩnh vực thường phát sinh khiếu nại tố cáo như đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách,… qua đó giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện và địa phương.


Anh Thư- Đài TT Phù Ninh