KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Cập nhật: 29/05/2019
  • Lượt xem: 29596 lượt xem

Ngày 24/5/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 84/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Với Mục đích, yêu cầu của kế hoạch:

1, Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

2. Xác định nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC) trường, lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV); nội dung, tài liệu giáo dục địa phương...để triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội, Chính phủ và  Bộ GD&ĐT.

Chi tiết tài liệuKế hoạch triển khai SGK mới.doc