Huyện Phù Ninh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 – NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
  • Cập nhật: 06/05/2019
  • Lượt xem: 6122 lượt xem

( Phù Ninh)- Trong những năm qua, công tác xây dựng và phát triển văn hóa được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người; cùng với đó, nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào, các hoạt động… đã tạo nên sự thay đổi tích cực đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện.

Hiện nay, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác văn hoá cấp huyện có trình độ đại học đạt 100%, trong đó số cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa đạt 60%. Cán bộ làm công tác văn hóa cấp xã có trình độ đại học đạt 69%, trong đó, số cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa đạt 23,5%. Số xã, thị trấn có nhà văn hóa kiêm hội trường hoặc trung tâm học tập cộng đồng: 19/19 = 100%. Khu dân cư có nhà văn hóa để hoạt động: 199/199 = 100%. Hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 90%.Khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá là 82%. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá là 76,8%. Thư viện huyện và 04 điểm bưu điện văn hóa xã được lắp đặt hệ thống máy tính tốc độ cao kết nối internet phục vụ nhu cầu truy cập. Toàn huyện có 01 bưu điện, 01 bưu cục tại xã Phú Lộc, 17 điểm bưu điện văn hóa xã; số sách trong thư viện công cộng đạt tỷ lệ 01 cuốn sách/người. 100% di tích lịch sử - văn hoá, di tích khảo cổ học cấp quốc gia, 80% di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh được gìn giữ, bảo tồn, từng bước đầu tư, trùng tu,tôn tạo và phát huy giá trị. Tích cực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”, tại các điểm thờ cúng danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương được duy trì tổ chức dâng hương cùng thời điểm dâng hương tại Đền Hùng (10/3 âm lịch hàng năm).

Việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh, làm thay đổi nhận thức hành vi của mỗi người phù hợp với luật pháp và các giá trị truyền thống của người dân địa phương, nhiều tập quán lạc hậu, hủ tục trong cưới hỏi, ma chay... đã bị loại bỏ. Trong 5 năm, đã có 3 di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (Đình Tử Đà – xã Tử Đà; Đình Hương Cốc, Đình Vĩnh Xá – xã Hạ Giáp) và 8 lượt Di tích lịch sử văn hóa được tu bổ, tôn tạo. Toàn huyện có 8 sân tenis, 186 sân cầu lông, 232 sân bóng chuyền và bóng chuyền hơi, 2 bể bơi và 29 sân bóng đã cỏ tự nhiên. Duy trì, phát triển hát Xoan Phú Thọ, có 7 CLB (trong đó có 04 CLB cấp tỉnh, 3 CLB cấp xã), có 160 đội văn nghệ khu dân cư thường xuyên giao lưu giữa các khu, xã, biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động bình xét, biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội của huyện trong 5 năm qua đã khơi dậy được tinh thần học tập, lao động, sáng tạo, động viên khích lệ mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu kế hoạch của huyện qua các năm. Các cấp, các ngành đã chú trọng nhiệm vụ xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ; xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh. 

Đến nay, 199/199 khu dân cư đã có hương ước, từ đó nhân dân ngày càng có ý thức tốt hơn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ hát Xoan, gia đình “5 không 3 sạch”, mô hình “thanh niên bảo vệ môi trường”... Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13 - CT/TU ngày 10/6/2013 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấn chỉnh việc uống rượu, bia, hút thuốc lá, tặng hoa, quà và sử dụng phương tiện công, đã từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, đảm bảo an ninh trật tự…, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Thông qua các mô hình hoạt động câu lạc bộ của các ngành, địa phương và  đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa, tạo không khí thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác sôi nổi trong các đơn vị, từ đó xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương sáng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Sau 8 năm triển khai xây dựng thực hiện “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, huyện Phù Ninh đã công nhận được 11 xã gồm: Tiên Du, Hạ Giáp, Phù Ninh, Bình Bộ, Trị Quận, Phú Mỹ, Phú Nham, Lệ Mỹ; Trung Giáp; Phú Lộc; Tử Đà. Việc đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đã làm cho đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn, được trang trí đậm nét vào các dịp lễ, tết; các phong trào nêu gương “người tốt, việc tốt”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Huyện luôn chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, tập trung xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, tích cực, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Chủ động, tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Các cấp, ngành thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu còn chưa đảm bảo: tỷ lệ cán bộ làm công tác văn hóa có trình độ chuyên môn nghiệp vụ văn hóa thấp, nhất là cán bộ văn hóa cơ sở. Chưa có Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức các hoạt động. Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động văn hóa thiếu, thiết chế văn hóa xây dựng lâu, đã xuống cấp, thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, một số trình độ năng lực hạn chế, thường xuyên biến động, chưa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền…

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết, đẩy mạnh phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong tình hình mới, huyện xác định: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; gắn việc triển khai Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì, phát triển các câu lạc bộ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Chú trọng công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các Di tích lịch sử văn hóa. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, nhân cách đạo đức, lối sống cho học sinh trong các nhà trường. Tích cực vận động xã hội hóa đầu tư cho các thiết chế, hoạt động văn hóa. Tiếp tục lựa chọn, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động văn hóa, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để thu hút và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

 


Kim Thu- Phòng VHTT