CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị và vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao
  • Cập nhật: 29/05/2019
  • Lượt xem: 16975 lượt xem

BTV Huyện ủy ban hành chỉ thị 17-CT/HU ngày 16 tháng 5 năm 2019, Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị và vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ được giao

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và vai trò nêu gương của người đứng đầu cũng như toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, đồng thời chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao hìệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội  trong huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

 Chi tiết đính kèmNQV-CHI THỊ OF BTVHU về TANG CUONG trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy.doc

( Tài liệu do Ban Tổ chức Huyện ủy cung cấp)