HƯỚNG DẪN Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)
  • Cập nhật: 06/06/2019
  • Lượt xem: 9730 lượt xem

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Phù Ninh ban hành hướng dẫn số 32 - HD/BTGHU,32 - Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)

Với mục đích: Tiếp tục khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, ghi nhớ, khắc ghi công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện lòng biết ơn vô hạn, tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, quyết tâm cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện Di chúc và lời căn dặn khi Bác Hồ về thăm tỉnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh giàu mạnh.

 Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa. Qua đó, tiếp tục giáo dục cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là tuổi trẻ trong huyện thực hiện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm HD TT 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.doc

Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Phù Ninh