Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/KH-HĐPL 03/03/2020 kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật huyện năm 2020 Còn hiệu lực
192/UBND-TNMT 03/03/2020 ề việc tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đất, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
177/UBND-YT 28/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 trước những diễn biến mới Còn hiệu lực
665/UBND-KGVX 28/02/2020 V/v Điều chỉnh nội dung Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020. Còn hiệu lực
17/TB-UBND 28/02/2020 THÔNG BÁO Chương trình làm việc của UBND huyện tháng 3/2020 Còn hiệu lực
259/SNN-CNTY 28/02/2020 V/v Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kê khai chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuô Còn hiệu lực
09/BC_BTTTT 28/02/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 Còn hiệu lực
419/QĐ-UBND 27/02/2020 V/v kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
417/QĐ-UBND 27/02/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
418/QĐ-UBND 27/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xoá nhà tạm cho hộ nghèo huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
157/UBND-VP 26/02/2020 V/v tăng cường thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát TTHC Còn hiệu lực
26/KH-UBND 26/02/2020 Triển khai KL số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, XD XH học tập Còn hiệu lực