Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
417/QĐ-UBND 27/02/2020 Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
418/QĐ-UBND 27/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xoá nhà tạm cho hộ nghèo huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
157/UBND-VP 26/02/2020 V/v tăng cường thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát TTHC Còn hiệu lực
26/KH-UBND 26/02/2020 Triển khai KL số 49-KL/TW của Ban Bí thư "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, XD XH học tập Còn hiệu lực
104/SVHTTDL-QLVHGĐ 26/02/2020 V/v tăng cường tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm Còn hiệu lực
415/QĐ-UBND 26/02/2020 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện DA: Sửa chữa hư hỏng nền đường, mặt đường và các công trình trên ĐT 323D tại xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
17/KH-STTTT 26/02/2020 V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
25/KH-UBND 25/02/2020 Tham gia các hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
307/QĐ-TTg 24/02/2020 Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Còn hiệu lực
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 về quy định chi tiết Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Còn hiệu lực
QĐ số 514/QĐ-BGDĐT 22/02/2020 QĐ số 514/QĐ-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
QĐ 291/QĐ-Ttg 21/02/2020 QĐ ban hành triển khai chỉ thị 36 cả BCT về tăng cường nêu cao hiệu quả công tác phòng chóng và kiểm sát ma túy Còn hiệu lực