Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
113/KH - UBND 30/06/2022 Kế hoạch nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm ngành Y tế giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
110/KH - UBND 27/06/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa huyện Phù Ninh của ngành Công Thương Còn hiệu lực
817/UBND - KT&HT 27/06/2022 V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng xăng dầu trên địa bàn huyện Phù Ninh. Còn hiệu lực
811/UBND - YT 24/06/2022 V/v tăng cường quản lý, giám sát các ca mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú. Còn hiệu lực
109/KH - UBND 24/06/2022 Kế hoạch hoạt động đối ngoại huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025 Còn hiệu lực
795/UBND - BHXH 22/06/2022 V/v triển khai thực hiện QĐ số 1155/QĐ-BHXH Còn hiệu lực
104/KH - UBND 16/06/2022 Kế hoạch Nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2025 Còn hiệu lực
03/KH - HĐND 16/06/2022 kế hoạch Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
103/KH - UBND 16/06/2022 Kế hoạch Triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
01/QĐ - BCĐ 15/06/2022 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
753/UBND - LĐTB & XH 14/06/2022 V/v thông tin, tuyên truyền việc người lao động mượn hồ sơ của người khác để giao kết hợp đồng lao động Còn hiệu lực
730/UBND - CCT 10/06/2022 V/v tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản Còn hiệu lực