Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1377/QĐ-BCĐ 05/09/2019 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1300/QĐ-UBND 23/08/2019 QĐThành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1240/QĐ-UBND 15/08/2019 QĐ cong khai quyet toan Còn hiệu lực
1045/QĐ-UBND 30/07/2019 QĐ vv kiện toàn BCĐ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Ninh giai đoạn 2012-2020 Còn hiệu lực
1014/QĐ-UBND 24/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phù Ninh giai đoạn 2016 - 2020 Còn hiệu lực
905/QD-UBND 10/07/2019 QĐ vv cử cán bộ, công chức tham dự HN tập huấn bồi dưỡng ứng xử với truyền thông và những vấn đề nóng của xã hội năm 2019 Còn hiệu lực
6/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Còn hiệu lực
1643/QĐ-UBND 05/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh. Còn hiệu lực
801/QĐ-UBND 24/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phù Ninh ( 01/9/1999 - 01/9/2019) Còn hiệu lực
792/QĐ-UBND 21/06/2019 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn hiệu lực
1347/QĐ-UBND 13/06/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Còn hiệu lực
1347/QĐ-UBND 13/06/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện Còn hiệu lực