Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
391/QĐ-UBND 09/02/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại Còn hiệu lực
96/QĐ-SYT 04/02/2021 V/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - Đợt 04 năm 2021 Còn hiệu lực
307/QĐ-UBND 03/02/2021 V/v công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ Còn hiệu lực
197/QĐ-UBND 01/02/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm Còn hiệu lực
151/QĐ-UBND 27/01/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
145/QĐ-UBND 26/01/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 Còn hiệu lực
220/QĐ-UBND 25/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 Còn hiệu lực
134/QĐ-UBND 21/01/2021 Về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
56/QĐ-BNV 21/01/2021 QĐ số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020 Còn hiệu lực
132/QĐ-UBND 18/01/2021 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 2021 - 2030) Còn hiệu lực
26/QĐ-UBND 07/01/2021 Về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Còn hiệu lực
21/QĐ-TTg 06/01/2021 Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” Còn hiệu lực