Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
634/UBND - NNPTNT 24/05/2022 V/v chủ động ứng phó với mưa, dông, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện. Còn hiệu lực
3/BC-UBND 10/01/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, rà soát kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
3/KH-UBND 07/01/2022 KẾ HOẠCH Chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
4/KH-UBND 07/01/2022 KẾ HOẠCH Phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh,giai đoạn 2022-2025 Còn hiệu lực
6/KH-UBND 07/01/2022 Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 Còn hiệu lực
94 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
95 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2022-2025 Còn hiệu lực
07/TB-HĐND 28/12/2021 Thông báo Kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa tại kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII Còn hiệu lực
83/KH-UBND 24/05/2019 KẾ HOẠCH Sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019 Còn hiệu lực