Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
16/2021/NQ-HĐND 20/01/2021 Nghị quyết về Về phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách cấp huyện Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 07/01/2021 NGhị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021 Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 06/01/2021 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021 Còn hiệu lực
452/BC-UBND 16/12/2020 Báo cáo Kết quả công tác xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND 15/12/2020 NGhị quyết phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2021 Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 15/12/2020 Nghị quyết về nội dung kỳ họp và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Phù Ninh năm 2021 Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND 05/12/2020 NGhị quyết về miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND huyện Phù NInh khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND 05/12/2020 NGhị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Còn hiệu lực
113/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ Còn hiệu lực
01/NQ-HĐND 15/07/2020 Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách NN trên địa bàn, quyết toán chi NS địa phương năm 2019 Còn hiệu lực
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 về quy định chi tiết Luật phòng, chống tác hại của rượu bia Còn hiệu lực
12/NQ-CP 15/02/2020 NGHỊ QUYẾT Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 Còn hiệu lực