Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
94 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về chuyển đổi diện tích rừng bạch đàn chồi trên địa bàn huyện Phù Ninh đến hết năm 2023 Còn hiệu lực
95 - NQ/HU 30/12/2021 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY Về phát triển vùng hồng đặc sản Gia Thanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2022-2025 Còn hiệu lực
63/NQ-HĐND 15/12/2021 Nghị quyết Về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá khu dân cư trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2022 - 2024 Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Còn hiệu lực
25/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 Còn hiệu lực
09/12/2021 Nghị quyết HĐND tỉnh Phú Thọ tại kì họp thứ ba Còn hiệu lực
100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thống kê. Còn hiệu lực
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19" Còn hiệu lực
56/NQ-HĐND 15/09/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
55/NQ-HĐND 26/08/2021 Nghị quyết Công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
54/NQ-HĐND 23/08/2021 Nghị quyết Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
46/NQ-HĐND 23/08/2021 Nghị quyết Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020. Còn hiệu lực