Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
717/UBND-KT&HT 11/06/2020 V/v tình hình cung cấp điện trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
11-CV-BATGT 20/05/2020 Công văn v/v bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tới trường Còn hiệu lực
117/BC-UBND 15/05/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Còn hiệu lực
470/UBND-KT&HT 21/04/2020 V/v đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiếu yếu ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
07/KH-BATGT 20/04/2020 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 Còn hiệu lực
415/UBND-KT&HT 17/04/2020 Công văn về việc đảm bảo ATTP bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp trong đợt phong chống dich Covid19 trên địa bàn huyện Còn hiệu lực
448/UBND-VP 16/04/2020 V/v thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện Còn hiệu lực
46/KH-UBND 14/04/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 16/3/2020 của Huyện ủy Phù Ninh về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới Còn hiệu lực
21/KH-BCĐ 17/02/2020 Kê hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 Còn hiệu lực
175/SGD&ĐT 15/02/2020 Công văn về việc cho HSSV nghỉ hết tháng 02/2020 Còn hiệu lực
48/UBND-CAH 16/01/2020 Công văn về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATXH Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
2746/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định về việc công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Ninh Còn hiệu lực