Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/HD - UBND 24/03/2022 Hướng dẫn tổ chức bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025 Còn hiệu lực
3/BC-UBND 10/01/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, rà soát kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 Còn hiệu lực
4/HD-UBND 26/11/2021 Thực hiện đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Phù Ninh Còn hiệu lực
1771/UBND-TTr 25/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 Còn hiệu lực
3337/SYT-NVY&QLHN 08/11/2021 Vb hướng dẫn tạm thời quản lý, điều trị, xét nghiệm BN COVID-19 và các F1 liên quan. Còn hiệu lực
1636/UBND-NV 03/11/2021 V/v hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2021 Còn hiệu lực
02/HD-UBND 22/04/2021 HƯỚNG DẪN Trình tự, thủ tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025 Còn hiệu lực
02/HĐPB-TP 09/10/2020 v/v hướng dẫn hưởng ừng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2020 Còn hiệu lực
03/HD-UBND 13/03/2020 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 Còn hiệu lực
02/HD-SVHTTDL 16/01/2020 Về việc tổ chức chương trình về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam năm Canh Tý 2020 Còn hiệu lực
1/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020-2023 Còn hiệu lực
01/HD-UBND 09/01/2020 Tổ chức bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2020- 2023 Còn hiệu lực