THÔNG BÁO Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh

Số/ Ký hiệu 7/TB-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Đơn vị ban hành UBND huyện Phù Ninh
Người ký PCT UBND huyện
Ngày có hiệu lực
Nội dung

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh.

UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau:

Chi tiết văn bản đính kèm:

QD phe duyet.pdf

1.tbaocbck khsdd 2022.pdf

 

File đính kèm BDKH 2022 huyen Phu Ninh.pdf