Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại
  • Cập nhật: 17/02/2021
  • Lượt xem: 584 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 391/QĐ-UBND Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ

do biến động về tiêu chuẩn phân loại

 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;         

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 180/TTr-SNV ngày 05/02/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân loại lại 61 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ do biến động về tiêu chuẩn phân loại, cụ thể như sau:

- Cấp xã loại I: 26 đơn vị;

- Cấp xã loại II: 35 đơn vị.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-qd phan loai don vi hanh chinh do co bien dong ve tieu chuan_20210209101806.pdf

Ban biên tập