Tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 484 lượt xem

(Phù Ninh)-Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm trên bàn huyện Phù Ninh. Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch để chủ động đảm bảo nguồn hàng, cung ứng hàng hóa thiết yếu đến các khu vực thực hiện phong tỏa, cách ly, hỗ trợ lưu thông, tiêu thụ hàng nông sản thực phẩm sản xuất trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1520/UBND-KT&HT cụ thể như sau:

, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo các chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại tổng hợp, nhà hàng trên địa bàn quản lý:

+ Tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4752/UBND- KGVX ngày 17/10/2021 và khuyến cáo của Ngành Y tế với phương châm thích ứng linh hoạt, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

+ Thực hiện tốt “Thông điệp 5K” theo quy định, thực hiện phun khử trùng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho nhân viên và khách hàng trước khi vào cơ sở.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký điểm khai báo y tế và dán công khai mã QR-code của cơ sở; đôn đốc các chợ, siêu thị, nhà hàng đánh giá an toàn Covid-19 và cập nhật lên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 (theo văn bản số 1399/UBND-KT&HT ngày 27/9/2021 của UBND huyện Phù Ninh có sao gửi kèm theo).

+ Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại tổng hợp, nhà hàng trên địa bàn đảm bảo công tác phòng dịch theo Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng” trên địa bàn.

- Triển khai chỉ đạo, phổ biến “Hướng dẫn Phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn” ban hành kèm theo Văn bản số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế để xây dựng, chuẩn bị kế hoạch kịp thời nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình huống áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

- Thực hiện tốt nội dung tại Văn bản số 1178/UBND-KT&HT ngày 21/8/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và xây dựng Kế hoạch bố trí địa điểm tạm thời, mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Trong đó xây dựng phương án, tình huống, kế hoạch chợ tạm thời khi chợ phải đóng cửa tạm thời do có ca nhiễm bệnh (có sao gửi văn bản số 1178/UBND-KT&HT 21/8/2021 kèm theo).

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện và các văn bản có liên quan. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại, nhà hàng trên địa bàn quản lý.

Ban Biên tập