Phù Ninh hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã
  • Cập nhật: 29/07/2019
  • Lượt xem: 6884 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong hai ngày 25 và 26/7/2019, huyện Phù Ninh đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo đề án của UBND huyện

Việc lấy  ý kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn 3 xã  Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú được thực hiện theo đúng quy trình và đồng bộ, đảm bảo theo đúng quy định và vượt thời gian quy định. Ban thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã ban hành quyết định số 586- QĐ/HU ngày 10/7/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính chính cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2019- 2021; ban hành quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 10/7/2019 về việc thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính chính cấp xã trên địa bàn huyện Phù Ninh, giai đoạn 2019- 2021 và thực hiện theo đúng lộ trình: từ việc hướng dẫn các địa phương lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri, đồng thời  UBND cấp huyện hoàn thành xây dựng đề án cụ thể  sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã và chuyển đến  UBND cấp xã bản tóm tắt đề án cụ thể  sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, tổ chức lấy ý kiến cử tri


Hội nghị  quán triệt, triển khai lấy ý kiến cử tri tại xã Tử Đà

Các tổ công tác đã đến trực tiếp các hộ gia đình và lấy ý kiến cử tri của 3 xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, kết quả đến hết ngày ngày 26/7/2019  tất cả 26 khu dân cư của 3 xã đã tổ chức xong việc lấy ý kiến của cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  với 9.854/ 9.854 đạt 100% số cử tri  của 3 xã. Cơ bản người dân khi được lấy ý kiến đều đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã , tỷ lệ cử tri đồng ý khi lấy ý kiến là 8.858 đạt tỷ lệ  89,89% so với tổng số cử tri trên địa bàn, trong đó Xã Tử Đà lấy ý kiến được 100% cử tri trong xã và số cử tri đồng ý đạt 99,7%;


Tổ công tác lấy lấy ý kiến cử tri  tại xã Bình Bộ

Kết quả đó là sự đồng thuận của nhân dân với chủ trương của Đảng và nhà nước, thể hiện “ Ý Đảng- Lòng Dân” cùng chung mục đích và thể hiện được tính hiệu quả của đề án; Bên cạnh đó là sự nhận thức đúng đắn và đã bám sát hướng dẫn của cấp trên đồng thời tổ chức thực hiện các bước một cách linh hoạt hiệu quả của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và cán bộ từ xã đến các khu dân cư  về chủ trương sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã. Cấp huyện và cơ sở chủ động trong công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tăng thời lượng phát sóng, tin bài và đăng tải  chủ chương, nghị quyết của Bộ chính trị, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, phương án của Tỉnh Phú Thọ và tóm tắt đề án sắp xếp sáp nhập xã Vĩnh Phú, xã Bình Bộ với xã Tử Đà để thành lập xã Bình Phú, huyện Phù Ninh đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước,


Hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền việc lấy ý kiến cử tri  

Việc tổ chức thành công lấy  ý kiến cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019- 2021 trên địa bàn 3 xã  Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú  để thành lập 01 đơn vị hành chính cấp xã mới đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới là xã Bình Phú. Việc sáp nhập sẽ giảm đầu mối đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực ngân sách và tạo điều kiện cho xã Bình Phú phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của huyện Phù Ninh

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh