KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Phù Ninh giai đoạn 2015 – 2020.
  • Cập nhật: 29/08/2019
  • Lượt xem: 10032 lượt xem

((Phù Ninh)-UBND huyện xây dựng kế hoạch số 111/ KH- UBND ngày 23/8/2019 kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Phù Ninh giai đoạn 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước kể từ sau Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015) đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” và Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Biểu dương kết quả của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân.

Chi tiết kế hoạch trong file đính kèmKH_TO_CHUC_HNDHTT_CAC_CAP_NAM_2020_20190823085651311310.doc

Ban biên tập