KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 18/02/2021
  • Lượt xem: 1012 lượt xem

Thực hiện Thông báo Kết luận số 121/TB-VP ngày 08/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Văn bản số 552/UBND-KGVX, ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

  - Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện; việc triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện để kịp thời giám sát, phát hiện, đôn đốc, xử lý triệt để những nguy cơ mất an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 trong các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện và làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, đoàn kết trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh: không đi đến những nơi đang có dịch; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tuyên truyền, khuyến cáo để nhân dân vận động người thân ở vùng dịch cân nhắc, hạn chế trở về địa phương trong giai đoạn hiện nay, nếu trở về phải thực hiện việc khai báo y tế và phòng dịch theo quy định.

          2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các nội dung, nguyên tắc kiểm tra theo quy định.

- Công tác kiểm tra phải bảo đảm theo thời gian quy định, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị có liên quan. Kiểm tra phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN KIỂM TRA, THỜI GIAN BÁO CÁO

1. Nội dung

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện và của ngành đối với từng lĩnh vực quản lý (Văn bản số 4159/BVHTTDL-TCDL, ngày 09/11/2020 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC, ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Văn bản số 155/BGTVT-CYT, ngày 07/01/2021 của Bộ Giao thông Vận tải; Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG, ngày 28/5/2020; Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD Covid-19)….

2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 18/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

3. Thời gian báo cáo (gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp) trước ngày 02/3/2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND huyện giao các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan theo lĩnh vực phân công, thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, tổng hợp báo cáo kết quả việc chỉ đạo, triển khai thực hiện hướng dẫn của các Bộ, ngành chủ quản đối với từng lĩnh vực quản lý và kết quả thực hiện việc kiểm tra tại các đơn vị, báo cáo UBND huyện, đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong quá trình tổ chức kiểm tra.

2. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Giao Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý các trường học trên địa bàn huyện mất an toàn. Tuyệt đối không để những trường học không an toàn đón học sinh đi học trở lại sau Tết. Chỉ đạo các trường tự rà soát, cập nhật, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp; phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với những doanh nghiệp mất an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện và Đội Quản lý thị trường số 2

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 2 và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Kiểm tra, giám sát tại các siêu thị, chợ, nhà hàng; phát hiện, có biện pháp xử lý triệt để đối với những cơ sở mất an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Có trách nhiệm phối hợp với Công an huyện, các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát tại 100% các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; kiểm tra các khu điểm du lịch, điểm di tích văn hóa, các lễ hội văn hóa trọng điểm về công tác phòng, chống COVID-19; phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

- Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát tại các phòng khám trong và ngoài công lập, trạm y tế các xã, thị trấn; đảm bảo duy trì 100% cơ sở y tế an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.

7. Đài Truyền thanh huyện

Kịp thời nắm bắt, chuyển tải thông tin về kế hoạch, công tác kiểm tra, giám sát; thông tin công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, đơn vị và người dân được biết và phối hợp thực hiện.

8. Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đôn đốc, tổng hợp việc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; tham mưu xây dựng báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh, của huyện theo quy định.

- Tham mưu UBND huyện việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các quy định về chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

9. UBND các xã, thị trấn

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện những đối tượng trở về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người trở về/ đến từ vùng dịch để thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

- Phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trong việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

10. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại địa bàn được phân công.

- Kịp thời báo cáo với Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo cấp huyện những nội dung phát sinh về công tác phòng, chống dịch.