Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 14/01/2021
  • Lượt xem: 1435 lượt xem

(Phù Ninh)-UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau

1. Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND huyện Phù Ninh (khu Đá Thờ, TT. Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), cổng thông tin điện tử của huyện (http://phuninh.phutho.gov.vn) và trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2. Thời gian công bố, công khai: đến hết ngày 31/12/2021.

3. Tài liệu công bố, công khai:

+ Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh;

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh;

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh;

4. UBND huyện Phù Ninh giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp tài liệu để Đài Truyền thanh huyện đăng tin công bố, công khai nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh trên cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết tại trụ sở UBND huyện; Hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

- Trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quan trọng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, dự án dân sinh cấp bách mà không có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, các cơ quan, đơn vị có phát sinh nhu cầu sử dụng đất liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh để đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đăng ký kế hoạch sử dụng đất (nêu rõ tên công trình, dự án, vị trí, địa điểm, diện tích thực hiện dự án, các chỉ tiêu sử dụng đất trong dự án, cam kết về tiến độ và vốn để đảm bảo dự án triển khai theo kế hoạch);

+ Các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến triển khai dự án (văn bản chấp thuận chủ trương, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư…);

+ Hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê duyệt dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư;

Chi tiết tài liệu đính kèm signed-signed-1.tbaocbck khsdd 2021.pdf

signed-signed-qd phe duyet khsd dat huyen phu ninh 1_2.pdf

Ban biên tập