CHỈ THỊ về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Cập nhật: 22/02/2021
  • Lượt xem: 451 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 22/2/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 05/CT-UBND về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chỉ thị về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị  ở huyện thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan từ huyện đến cơ sở thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Phòng Kinh tế và Hạ  tầng, phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

4. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

5. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

7. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử huyện và Thường trực HĐND huyện; chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, cơ quan, ban ngành, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong việc tham mưu, giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của tỉnh, của huyện; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND&UBND huyện, các cơ quan có liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

9. Chi cục Thống kê khu vực Lâm Thao - Phù Ninh cung cấp số liệu dân số đến ngày 31/12/2020 của từng xã, thị trấn để làm căn cứ tính số lượng đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND cấp xã ở mỗi đơn vị hành chính;

10. Bưu điện huyện, Viễn thông Phù Ninh có trách nhiệm bảo đảm công tác thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tốt cho việc chỉ đạo bầu cử từ huyện đến cơ sở.

11. Điện lực Phù Ninh có trách nhiệm đảm bảo nguồn điện phục vụ tốt cho việc chỉ đạo bầu cử và có phương án không để mất điện trong ngày diễn ra bầu cử.

12. Các phòng, ban, ngành liên quan khác của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện những nội dung có liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt nhất.

13. UBND các xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Kế hoạch bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của UBND tỉnh, của UBND huyện; Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử.

UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an đóng trên địa bàn, y tế ở địa phương xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND, Chủ tịch UBND huyện, Ủy ban Trung ương MTTQVN và của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, của tỉnh, của huyện…

14. Đề nghị Uỷ ban MTTQ huyện chỉ đạo tốt việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, với chính quyền các cấp để tuyên truyền, vận động các cử tri đi bỏ phiếu, làm tròn nghĩa vụ của người công dân.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành ở huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời báo cáo đến phòng Nội vụ để tổng hợp trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, bảo đảm cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp./.