Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 21/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của nông dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
  • Cập nhật: 27/09/2021
  • Lượt xem: 1015 lượt xem

*Phù Ninh)- Ngày 21/9/2021 Bộ Giao thông vận tải ban hành chỉ thị số 08/CT-BGTV về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm của nông dân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ban Biên tập