QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trị Quận
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 505 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 545/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trị Quận, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ TRỊ QUẬN
(Kèm theo Quyết định số 545 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Xã Trị Quận: 10 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1 Nhà văn hóa khu 1
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 2 Nhà văn hóa khu 2
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 3 Nhà văn hóa khu 3
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 4, Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 02 Nhà văn hóa khu 4
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu 5 Nhà văn hóa khu 5
6 Khu vực bỏ phiếu số 06 Đơn vị bầu cử số 06 Khu 6 Nhà văn hóa khu 6
7 Khu vực bỏ phiếu số 07 Đơn vị bầu cử số 07 Khu 7 Nhà văn hóa khu 7
8 Khu vực bỏ phiếu số 08 Đơn vị bầu cử số 08 Khu 8 Nhà văn hóa khu 8
9 Khu vực bỏ phiếu số 09 Đơn vị bầu cử số 09 Khu 9 Nhà văn hóa khu 9
10 Khu vực bỏ phiếu số 10 Đơn vị bầu cử số 10 Khu 10 Nhà văn hóa khu 10

Ban biên tập