QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trạm Thản
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 373 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 544/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Trạm Thản, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ TRẠM THẢN
(Kèm theo Quyết định số 544 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Xã Trạm Thản: 06 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1 Nhà văn hóa khu 1
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 2 Nhà văn hóa khu 2
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 3 Nhà văn hóa khu 3
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 4 Nhà văn hóa khu 4
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu 5, Khu 6 Nhà văn hóa khu 6
6 Khu vực bỏ phiếu số 06 Đơn vị bầu cử số 06 Khu 7, Khu 8 Nhà văn hóa khu 8

Ban biên tập