QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Phú
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 437 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 543/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Phú, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ TIÊN PHÚ
(Kèm theo Quyết định số 543 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Xã Tiên Phú: 07 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1, Khu 2, Khu 3 Nhà văn hóa khu 3
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 4, Kho K98 Nhà văn hóa khu 4
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 6 Nhà văn hóa khu 6
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 8, Khu 9 Nhà văn hóa khu 9
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu 10, Khu 11 Nhà văn hóa khu 11
6 Khu vực bỏ phiếu số 06 Đơn vị bầu cử số 06 Khu 12 Nhà văn hóa khu 12
7 Khu vực bỏ phiếu số 07 Đơn vị bầu cử số 07 Khu 14, Khu 15 Nhà văn hóa khu 14

Ban biên tập