QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Du
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 470 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 542/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tiên Du, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ TIÊN DU
(Kèm theo Quyết định số 542 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Xã Tiên Du: 05 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1, Khu 2 Nhà văn hóa khu 1
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 3, Khu 4 Nhà văn hóa khu 4
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 5, Khu 6 Nhà văn hóa khu 5
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 7, Khu 8 Nhà văn hóa khu 7
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu 9, Khu 10 Nhà văn hóa khu 10

Ban biên tập