: QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phù Ninh
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 445 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 541/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Phù Ninh, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ PHÙ NINH
(Kèm theo Quyết định số 541 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Xã Phù Ninh: 08 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1, Khu 14 Nhà văn hóa khu 14
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 2, Khu 6 Nhà văn hóa khu 6
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 3, Khu 4 Nhà văn hóa khu 4
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 5, Khu 8 Nhà văn hóa khu 8
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu 7 Nhà văn hóa khu 7
6 Khu vực bỏ phiếu số 06 Đơn vị bầu cử số 06 Khu 10 Nhà văn hóa khu 10
7 Khu vực bỏ phiếu số 07 Đơn vị bầu cử số 07 Khu 9, Khu 11,
Tiểu đoàn 2 Lữ đoàn 297
Nhà văn hóa khu 11
8 Khu vực bỏ phiếu số 08 Đơn vị bầu cử số 08 Khu 12, 13 Nhà văn hóa khu 12

Ban biên tập