QĐ Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Phong Châu
  • Cập nhật: 01/04/2021
  • Lượt xem: 648 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 547/QĐ-UBND Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thị trấn Phong Châu, danh sách cụ thể như sau

UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÙ NINH
DANH SÁCH PHÊ CHUẨN KHU VỰC BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI THỊ TRẤN PHONG CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 5476 /QĐ-UBND ngày 1 / 4 /2021 của UBND huyện Phù Ninh)
STT Khu vực bỏ phiếu Tại Đơn vị bầu cử số Gồm các khu Địa điểm bỏ phiếu Ghi chú
Thị trấn Phong Châu: 07 khu vực bỏ phiếu, gồm:
1 Khu vực bỏ phiếu số 01 Đơn vị bầu cử số 01 Khu 1, Khu 2 Nhà văn hóa khu 2
2 Khu vực bỏ phiếu số 02 Đơn vị bầu cử số 02 Khu 3, Khu 5 Nhà văn hóa khu 3
3 Khu vực bỏ phiếu số 03 Đơn vị bầu cử số 03 Khu 4, Khu Rừng Mận,
Khu Núi Voi, Khu Nam Tiến
Nhà văn hóa khu Núi Voi
4 Khu vực bỏ phiếu số 04 Đơn vị bầu cử số 04 Khu 6, Khu Núi Miếu,
Khu Đường Nam
Nhà văn hóa khu 6
5 Khu vực bỏ phiếu số 05 Đơn vị bầu cử số 05 Khu Bãi Thơi, Khu Đá Thờ,
Khu Núi Trang, Khu Đồng Giao
Nhà văn hóa Khu Đá Thờ
6 Khu vực bỏ phiếu số 06 Đơn vị bầu cử số 06 Khu Mã Thượng A, Khu Mã Thượng B, Khu Tầm Vông Nhà văn hóa khu Mã Thượng B
7 Khu vực bỏ phiếu số 07 Đơn vị bầu cử số 07 Khu 7, Khu 8, Khu 9, Khu 10 Nhà văn hóa Khu 8

Ban biên tập