Sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế
  • Cập nhật: 12/10/2021
  • Lượt xem: 606 lượt xem

(Phù Ninh)- ngày 07/10/2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ thực hiện cấp thẻ BHYT theo mẫu mới đối với người tham gia bảo hiểm y tế

Kể từ ngày 07/10/2021, BHXH tỉnh Phú Thọ thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia theo mẫu mới đối với các trường hợp sau:

- Cấp thẻ BHYT cho người mới tham gia. - Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất thẻ BHYT.

 - Cấp lại thẻ BHYT do bị rách, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ. 2. Thẻ BHYT mẫu mới có một số thay đổi như sau:

- Thẻ BHYT mẫu mới có dấu phiên hiệu in sẵn của BHXH Việt Nam, do Trưởng Ban Quản lý Thu

- Sổ Thẻ ký thừa lệnh Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (mẫu cũ có dấu phiên hiệu của BHXH cấp tỉnh, do Giám đốc BHXH tỉnh ký);

- Mã số trên thẻ BHYT: Gồm 10 ký tự mã số BHXH của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ BHYT (thay thế 15 ký tự mã số thẻ BHYT hiện hành);

- Mã mức hưởng BHYT: Được chuyển xuống cùng dòng thể hiện ngày, tháng, năm sinh, giới tính, mã nơi đối tượng sinh sống;

- Địa chỉ: Không thể hiện địa chỉ của người tham gia BHYT trên thẻ;

 - Nơi cấp, đổi thẻ BHYT: In tên địa danh của huyện và tỉnh nơi cơ quan BHXH in, cấp đổi thẻ BHYT cho người tham gia;

 - Còn lại các nội dung khác vẫn như mẫu thẻ BHYT mẫu cũ

 Chi tiết văn bản đính kèm 36751_phat hanh in_ cap the bhyt (1).pdf

Ban Biên tập