Báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 12/10/2021
  • Lượt xem: 883 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 08/10/2021 Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành báo cáo Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa huyện Phù Ninh, Cổng TTĐT huyện xin thông báo kết quả số liệu thống kê về tổ chức và hoạt động của nộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như sau

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số       / BC-UBND, ngày      tháng      năm 2021 của UBND huyện Phù Ninh)

STT

Chỉ tiêu thống kê

 

Kết quả thống kê

Ghi chú

Đơn vị tính

Số liệu

 

1.1.

Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

 

 

 

1.1.1.

Tổng số Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

BPTN&TKQ

01

 

1.1.2.

Tổng số người làm việc tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Người

20

 

Trong đó

Số công chức, viên chức, người quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng của Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Người

03

 

Số công chức, viên chức do các phòng chuyên môn cấp huyện cử đến làm việc tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Người

12

 

Số công chức, viên chức do các cơ quan, tổ chức ngành dọc đóng tại địa phương cử đến làm việc tại Bộ phận TN&TKQ cấp huyện

Người

05

 

1.2.

Bộ phận TN&TKQ cấp xã

 

 

 

1.2.1.

Tổng số Bộ phận TN&TKQ

BPTN&TKQ

17

 

1.2.2.

Tổng số công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ

Người

90

 

2.

Số liệu về thủ tục hành chính (TTHC)

 

 

 

2.1.

Tổng số TTHC đang có hiệu lực thực hiện trên địa bàn tỉnh

Thủ tục

 

 

Trong đó

Số TTHC cấp tỉnh

Thủ tục

 

 

Số TTHC cấp huyện

Thủ tục

282

 

Số TTHC cấp xã

Thủ tục

157

 

Số TTHC không phát sinh hồ sơ (tính từ ngày 01/01/2020 – 30/9/2021)

Thủ tục

 

 

2.2.

Tổng số TTHC của cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương

Thủ tục

12

 

2.3.

Tổng số TTHC liên thông

Thủ tục

 

 

Trong đó

Số TTHC liên thông cùng cấp

Thủ tục

01

 

Số TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền

Thủ tục

19

 

3.

Số liệu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

3.1.

Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3

%

41,01%

 

Trong đó

Tổng số TTHC đủ điều kiện

Thủ tục

178

 

Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3

Thủ tục

178

 

Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến

Thủ tục

73

 

3.2.

Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4

%

28,24%

 

Trong đó

Tổng số TTHC đủ điều kiện

Thủ tục

74

 

Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4

Thủ tục

74

 

Số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến

Thủ tục

21

 

3.3.

Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai trên Cổng DVC quốc gia

%

100%

 

Trong đó

Tổng số TTHC đang cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4

Thủ tục

28

 

Số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đã tích hợp, công khai

Thủ tục

28

 

3.4.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4

(Chỉ thống kê đối với các TTHC mức độ 3 và 4 có phát sinh hồ sơ)

%

 

 

Trong đó

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận (cả trực tiếp và trực tuyến)

Hồ sơ

25997

 

Số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trực tuyến

Hồ sơ

2167

 

3.5.

Tỷ lệ TTHC được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến

%

 

 

Trong đó

Tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính

Thủ tục

92

 

Số TTHC đã được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến

Thủ tục

92

 

4.

Kết quả giải quyết TTHC

 

 

 

4.1.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn

%

 

 

Trong đó

Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong

Hồ sơ

 

 

Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn

Hồ sơ

 

 

4.2.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn

%

99,96%

 

Trong đó

Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong

Hồ sơ

28227

 

Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn

Hồ sơ

28217

 

4.3.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn

%

100%

 

Trong đó

Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong

Hồ sơ

58818

 

Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn

Hồ sơ

58818

 

4.4.

Tỷ lệ xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC

%

0%

 

Trong đó

Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận

PAKN

0

 

Số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết xong

PAKN

0

 

Đính kèm theo báo cáo signed-signed-7.10.2021 bao cao tinh hinh to chuc va hoat dong bo phan tntkq.pdf

Ban Biên tập