Triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID
  • Cập nhật: 02/03/2021
  • Lượt xem: 316 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Văn bản số 121/UBND-KGVX ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc triển khai, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm Xã hội số -VssID. Để đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội sau

1. Tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cài đặt sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm Xã hội số được cung cấp trên 2 kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android) để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đang sử dụng điện thoại thông minh triển khai thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm Xã hội số của BHXH Việt Nam.

3. Giao Bảo hiểm Xã hội huyện:

     - Hướng dẫn lập hồ sơ, đăng ký ứng dụng VssID cho tổ chức, cá nhân, người lao động trên địa bàn huyện

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-3.2021 cong van ubnd huyen cai dat vssid 2021.pdf

Ban biên tập