Phù Ninh: Họp phiên thường kỳ tháng 12/2019
  • Cập nhật: 03/12/2019
  • Lượt xem: 4309 lượt xem

( Phù Ninh)-Ngày 2/12/2019, đồng chí Lưu Quan Huy- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2019, tới dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch HĐND huyện, các ban HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị- xã hội, thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc huyện

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng  Tài chính- kế hoạch báo cáo thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2020. Năm 2019 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung tối đa khai thác nguồn thu chủ yếu trên địa bàn để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách đã đề ra, kết quả: Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 611.823 triệu đồng, đạt 137% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 220.267 triệu đồng đạt 148% so với dự toán. Công tác điều hành chi ngân sách năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Trong điều hành ngân sách UBND huyện đã chủ động khai thác các nguồn thu, huy động nguồn lực cho đầu tư, chủ động bố trí nguồn vốn cho đầu tư phát triển, cơ bản đáp ứng được chế độ chính sách cho con người và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2019 ước thực hiện là 518.178 triệu đồng đạt 137% so với dự toán. Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra một số giải pháp để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, góp phần hoàn thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019.Hội nghị cũng đã nghe Thanh tra huyện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu năm 2020; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2019 . Qua báo cáo cho thấy, UBND huyện đã chủ động trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra. Các cơ quan, đơn vị của huyện đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, năm 2019  tiếp tục được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các đơn vị nghiêm túc thực hiện và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Do vậy các vụ việc được giải quyết theo quy định, hạn chế khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Năm 2019, UBND huyện, các xã, thị trấn đã tiếp 785 lượt công dân, so với năm 2018 tăng 396 lượt. Nội dung chủ yếu là đề nghị giải quyết tranh cấp đất đai, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng… Qua tiếp dân chính quyền các cấp đã trao đổi, giải thích, hướng dẫn công dân, đồng thời giao cho cơ quan đơn vị có chức năng xem xét, giải quyết trả lời cho công dân theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2019, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn nhận 512 đơn, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 388 đơn, đã giải quyết xong 360/388 đơn đạt 92,8%. Năm 2019, UBND huyện đã tổ chức được 4 cuộc thanh tra với 15 đơn vị, cá nhân, nội dung thanh tra về thực hiện ngân sách, thanh tra về đầu tư xây dựng, thanh tra về chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, thanh tra về thực hiện luật: tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo…


Kết luận hội nghị đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, đơn vị,  địa phương quản lý và điều hành ngân sách hiệu quả theo đúng Luật, phát huy hiệu quả của ngân sách đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo . Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải lựa chọn những nội dung, vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Qua thanh tra làm rõ đúng sai, kết luận rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm.  Cấp huyện đến xã, thị trấn duy trì công tác tiếp công dân theo định kỳ, xử lý và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; Tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh góp phần vững an ninh chính trị trên địa bàn cuối năm 2019 và năm 2020.

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh