Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 02 năm 2022
Ban Biên tập 01/03/2022 15:32

(Phù Ninh)-Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Ninh báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 02/2022 như sau:

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 23/02/2022 08:42

(Phù Ninh)- Cổng TTĐT huyện xin giới thiệu Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Phù Ninh

Công bố kết quả công nhận cấp xã đạt, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Ban Biên tập 21/02/2022 09:36

(Phù Ninh)- Ngày 11/02/2022, Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản Công bố kết quả công nhận cấp xã đạt, chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, như sau

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ban Biên tập 16/02/2022 14:16

(Phù Ninh)- Ngày 15/2/2022. chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban...

Quyết định Về việc kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 15/02/2022 16:23

(Phù Ninh)- Ngày 15/2/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 254/QĐ-UBND Về việc kiện toàn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận...

Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị
Ban Biên tập 08/02/2022 14:51

(Phù ninh)- Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 3543/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở,...

Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính Phủ
Ban Biên tập 24/01/2022 10:11

(Phù Ninh)- Cổng TTĐT huyện trân trọng giới thiệu Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16...

Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 19/01/2022 10:47

(Phù Ninh)-Thực hiện Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy...